• Sixth Sensical Tarot

Choice And Change


“When you make a choice, you change the future.”

__Deepak Chopra